Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Hovedtrekk 2016

Konsernets driftsinntekter passerte NOK 10 milliarder for første gang, og driftsresultatet ble det beste siden rekordåret i 2007.

Etterspørselen etter produkter fra konsernets tremekaniske virksomhet innen divisjonene Timber og Wood var tilfredsstillende gjennom hele året, og aktivitetsnivået innen prosjektdivisjonen Byggsystemer var godt og sunt.

Driftsinntektene økte med 6,4 prosent til NOK 10 309,7 mill og driftsresultatet ble forbedret fra NOK 214,8 mill til NOK 295,0 mill. Avkastning på sysselsatt kapital ble forbedret fra 7,4 til 10,3 prosent.

Satsningen på internt forbedringsarbeid og omstrukturering i tråd med til tiltaksplanen som ble utarbeidet høsten 2014 fortsatt med full styrke i 2016, og er hovedårsaken til resultatforbedringen. I løpet av året har deler av elektrovirksomheten blitt solgt og kompletterende virksomhet innen plater i Sverige er kjøpt. I tillegg pågår flere organisasjonsmessige endringer og større investeringsprosjekter som vil bedre effektivitet og lønnsomhet betydelig. Ved konsernets to største sagbruk i Sverige, Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB, skal det etter planen gjennomføres investeringer på omkring SEK 164 millioner i maskiner og utrustning. Ved siden å utnytte de muligheter som ny teknologi gir, har kompetansebygging og organisatorisk effektivisering høy prioritet i disse prosjektene. Investeringene vil foregå i etapper. Forbedringsprosjektene skal være gjennomført innen sommeren 2019. Ved Moelven Byggmodul ABs fabrikk i Säffle pågår det et investeringsprosjekt med en kostnadsramme på SEK 72 millioner som skal være ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2017. Investeringen vil øke den samlede kapasiteten ved fabrikken med 50 prosent og samtidig gi mer rasjonelle produksjonsløsninger, blant annet gjennom en betydelig grad av robotisering.

Med eksport til over 40 land og på flere kontinenter, påvirkes Moelven-konsernet naturlig nok av utviklingen i verdensøkonomien. Totalt skjer omkring 15 prosent av konsernets samlede omsetning på markeder utenfor Skandinavia. Den geografiske spredningen er stor nok til å gi en diversifiserende effekt. Gjennom 2016 har etterspørselen i sum vært tilfredsstillende, både på hjemmemarkedet i Skandinavia og på eksportmarkedene. Eksporten skjer i all hovedsak fra de enhetene som benytter sagtømmer som råstoff i sin produksjon, det vil si sagbrukene innen Timber og Wood. Det er hovedsakelig industritre som eksporteres. For Timber isolert er eksportandelen utenfor Skandinavia 45 prosent og for Wood 10 prosent. Både prisutviklingen på det internasjonale markedet for industritre og valutakursutviklingen har derfor stor betydning for virksomheten. Prisnivåene internasjonalt overføres raskt til hjemmemarkedet i Skandinavia. I 2016 økte prisene for industritre noe sammenlignet med 2015, og på eksportmarkedene har valutakursutviklingen bidratt til å opprettholde konkurransekraften. 

Wood-divisjonen omsetter sine videreforedlede trevarer hovedsakelig innen byggevarehandelen i Skandinavia. Etterspørselen fra dette markedet har vært tilfredsstillende, selv om aktiviteten innen ROT (rehabilitering, ombygging og tilbygg) i Sverige falt noe etter at skattereglene om ROT-avdrag ble endret. Prisnivåene for divisjonen sett under ett økte svakt sammenlignet med året før.

Råstofftilgangen for de tømmerforbrukende virksomhetene innen konsernet var god i første halvdel av 2016, mens det i andre halvår var en noe varierende tilgang på gran i Norge. Situasjonen bedret seg mot slutten av året. Ved årsskiftet var tømmerlagrene på nivåer som gir et tilfredsstillende grunnlag for det planlagte produksjonsnivået utover vinteren. Prisnivåene for sagtømmer har i 2016 i sum vært noe høyere enn året før i Norge og noe lavere i Sverige. Avsetningen av flis- og fiberprodukter var god gjennom hele året, til priser på nivå eller noe over 2015.

Byggsystemdivisjonen opererer utelukkende innen bygg- og anlegg i Skandinavia. Leveranser skjer til profesjonelle aktører innen både nybyggmarkedet og til ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg). Etterspørselen etter divisjonens produkter og tjenester har i sum vært tilfredsstillende gjennom året. Den samlede ordrereserven ved utgangen av året var NOK 68 millioner lavere enn året før. Ordrereserven for den delen av elektrovirksomheten som ble solgt i fjerde kvartal 2016 utgjorde NOK 85 millioner ved utgangen av 2015. Markedsforholdene utviklet seg ulikt i Norge og Sverige gjennom året. Mens enhetene som driver sin virksomhet i Sverige har nytt godt av det høye aktivitetsnivået i svensk økonomi, har de norske enhetene måttet tilpasse seg et redusert aktivitetsnivå som følge av utviklingen innen oljeindustrien. 

Eierstyring og selskapsledelse

Det har ikke vært endringer i styresammensetningen i 2016. Fullstendige opplysninger om konsernets styrende organer er publisert under Styret samt i note 28.

Anders Lindh er tilsatt som ny divisjonssjef i Timber-divisjonen etter Ole Helge Aalstad som valgte å gå over i en annen stilling utenfor konsernet etter 16 år i Moelven. Anders Lindh (45) kommer fra stillingen som direktør ved Moelven Våler AS. Han er utdannet sivilingeniør og har tidligere hatt flere lederstillinger innen tremekanisk industri også utenfor Moelven-konsernet.

Konsernstruktur

Den 21. november 2016 kjøpte Moelven virksomheten og eiendelene til DLH Sverige AB. Kjøpet omfatter varelager, lagerbygg og kontorlokaler i Hässleholm. Overtakelsen gir Moelven bedret markedstilgang i Sør-Sverige, samtidig som logistikkapparatet styrkes og legger til rette for ytterligere ekspansjon gjennom et kostnadseffektivt distribusjonsopplegg til både byggevarehandelen og industrielle kunder.

I andre kvartal 2016 kjøpte Moelven Elektro AS eiendeler og prosjektbeholdning knyttet til vedlikeholdskontrakter, samt små og mellomstore prosjekter, ut fra den øvrige elektrovirksomheten i konsernet. Selskapet, som organisatorisk tilhørte rapporteringsområdet Øvrige, ble solgt til Bravida Norge AS per 1. desember 2016 På salgstidspunktet hadde Moelven Elektro AS totalt 162 ansatte.

I januar 2017 ble det besluttet å overføre virksomheten ved Moelven Tom Heurlin AB fra divisjon Timber til divisjon Wood fra og med årsskiftet. Selskapet har ikke oppnådd tilfredsstillende lønnsomhet med sin strategiske innretning mot eksport, og vil nå i stedet bli samordnet med divisjon Wood sin satsning mot det skandinaviske hjemmemarkedet. Samordningen vil medføre behov for å redusere kapasiteten og forhandlinger med fagforeningene er innledet. 

Dette er Moelven-konsernet

Eierstruktur

Moelven-konsernet eies av Glommen Skog SA (29,1 %), Eidsiva Vekst AS (23,8 %), Felleskjøpet Agri SA (15,8 %), Viken Skog SA (11,9 %), Mjøsen Skog SA (11,8 %) og AT Skog SA (7,3 %). De resterende 0,4 prosent eies i hovedsak av privatpersoner.

Visjon

Moelven er et skandinavisk konsern. Alle produksjonsenhetene er lokalisert i Skandinavia, som også er hovedmarkedet. Moelvens visjon er å være det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk, og konsernet skal lede an i utviklingen av bygg som er basert på skandinaviske byggetradisjoner. Innenfor denne rammen er virksomheten basert på et ønske om og en evne til å bidra til å skape gode rom – gode miljøer for å bo og arbeide i, og for samfunnsfunksjoner for øvrig. Gode skandinaviske miljøer er ofte nær naturen i form og innhold. Tre og andre naturmaterialer er viktige bestanddeler i Moelvens produksjon, og er dominerende i store deler av sortimentet. Naturlige materialer er miljøvennlige byggematerialer og byggeløsninger når det gjelder hus, moduler, broer og interiørprodukter.

Lokalisering

Konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge og består av 42 produksjonsselskaper fordelt på 48 produksjonssteder, samt 33 kontorer for salg, service og montering. De fleste produksjonsenhetene er bedrifter og arbeidsplasser med sterk lokal forankring i distrikter og mindre samfunn i Sørøst-Norge og den vestlige delen av Midt-Sverige. 

Kontorene for salg, service og montering ligger på større steder rundt om i Norge, Sverige, Danmark, England, Tyskland og Nederland. Produksjonen i Norge og Sverige er omtrent like stor, men de svenske enhetene eksporterer en større andel av produksjonen enn de norske. Av i alt 3 492 (3 326) ansatte ved utgangen av 2016 arbeider 1 625 (1 777) i Norge, 1 839 (1 621) i Sverige, 19 (20) i Danmark og 9 (8) i andre land. Endringen i antall ansatte i Norge og Sverige i 2016 skyldes hovedsakelig salg av elektrovirksomhet i Norge, og fast ansettelse av innleid personell innen byggmodulvirksomheten i Sverige.

Divisjonene

Moelven tilbyr et bredt sortiment av byggprodukter og byggsystemer med tilhørende tjenester. Det skandinaviske markedet står for 85 prosent av salgsinntektene, og 85 prosent av konsernets produkter og tjenester brukes til nybygg eller renovering av boliger og næringseiendommer. En stor del av den øvrige virksomheten består av salg av biomasse til biobrensel og til masse-, papir- og sponplateproduksjon. Konsernet leverer også trevarer til møbel-, innrednings- og emballasjeindustri. Kundene er fordelt i tre hovedsegmenter: industri, handel og prosjekt, ut fra virksomhetens art. Konsernet er inndelt i tre divisjoner, Timber, Wood og Byggsystemer, som fokuserer på hvert av de respektive hovedsegmentene. I tillegg kommer rapporteringsområdet Øvrige, som består av eierselskapene, virkesforsyning, fiberprodukter og bioenergi.

Timber

Divisjon Timber består av 14 produksjonsselskaper og fire salgskontorer som leverer industritre, komponenter og flisprodukter av lokal gran og furu. 

Kundene er i hovedsak industriforetak som kjøper innsatsvarer til egen produksjon av konstruksjonsvirke, limtre, panel, gulv, lister, møbler, vinduer, emballasje, plate- og papirprodukter, samt bioenergi. Om lag 55 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2016 var antallet ansatte 674 (679), hvorav 235 (237) i Norge, 430 (434) i Sverige og 9 (8) i andre land.

Wood

Divisjon Wood består av 18 produksjonsselskaper, tre kundesentre og ett prosjektsalgsselskap. Hovedproduktene er hvitt og impregnert byggtre, utvendig kledning, plater, lengdetilpassede produkter og flisprodukter samt interiørprodukter som listverk, gulv og innvendige paneler. 

Wood driver også handel med innkjøpte produkter. Nesten 80 prosent av trelast- og plateproduksjonen selges gjennom byggevarehandelen og trebearbeidende industri. Wood er en av de ledende leverandørene på det skandinaviske markedet, og cirka 90 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2016 var antall ansatte 1 039 (1 009), hvorav 581 (564) i Norge, 439 (425) i Sverige og 19 (20) i Danmark.

Byggsystemer

Divisjon Byggsystemer består av åtte produksjonsselskaper fordelt på 13 produksjonssteder og 20 salgs-, service- og monteringskontorer. Byggsystemer er inndelt i virksomhetsområdene Limtre, Byggmoduler og Bygginnredning, som alle tre er markedsledende i Norge og Sverige. 

Divisjonens kunder innen bygg og entreprise kjøper kundetilpassede byggmoduler, fleksible bygginnredningssystemer med tilhørende tjenester og avanserte limtrekonstruksjoner. Limtrevirksomheten har i tillegg til broer og bærekonstruksjoner også et betydelig salg av standard limtrebjelker gjennom byggevarehandelen og komponenter til ferdighusindustrien. Driftsinntektene kommer i all hovedsak fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2016 var antall ansatte 1 644 (1 607), hvorav 757 (927) i Norge og 887 (680) i Sverige. For å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i produksjonskapasiteten til å møte sesong- og konjunktursvingningene i markedet, benytter divisjonen innleid arbeidskraft. Innleide medarbeidere inngår ikke i tallene for antall ansatte. Innleie foregår fra seriøse bemanningsselskaper som følger EUs vikarbyrådirektiv, og dette innebærer at innleide sikres tilsvarende vilkår som om de var ansatt i Moelven.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR og IKT Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og består av konsernselskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. I tillegg kommer det tilknyttede selskapet Weda Skog AB.

Ved utgangen av 2016 var antall ansatte 142 (131), hvorav 62 (49) i Norge og 80 (82) i Sverige.

Samfunnsansvar

Styret har behandlet og godkjent konsernets overordnede strategi og retningslinjer vedrørende HMS, sosialt ansvar, miljø og konkurranselovgivning. Omtalen av disse områdene inngår i styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Driftsinntekter og resultater

årsberetning øvrige tabell 4 E

Driftsinntektene økte med 6,4 prosent sammenlignet med året før, inkludert frasalg av virksomhet. Driftsresultatet uten korreksjoner for omstruktureringer økte med 37,3 prosent. EBITDA, som ikke inkluderer nedskrivning og tap ved salg av anleggsmidler, økte med 15,9 prosent sammenlignet med 2015. I sum har leveransevolumene i 2016 vært høyere enn året før, og samlet sett til priser på nivå eller noe over 2015. Råvareprisene endret seg samlet sett ikke vesentlig sammenlignet med 2015. Forbedringen i driftsmargin skyldes derfor hovedsakelig interne forbedringer.

Varelagerkalkylene, som utarbeides etter FIFO-prinsippet, gjennomgås jevnlig for å korrigere for utviklingen i råvarekostnad. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene, ga dette grunnlag for prisjusteringer på til sammen NOK 9,0 mill i 2016 og minus NOK 45,6 i 2015. Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Etter en gjennomgang av den samlede prosjektporteføljen innen Byggsystemer er det avdekket at verdsettelsen i foreløpig årsregnskap var for høy. Basert på en nøktern vurdering av porteføljen er det i årsregnskapet gjennomført en nedskrivning på totalt NOK 40 millioner.

Resultatet for 2015 ble belastet med nedskrivning og tap ved salg av anleggsmidler på til sammen NOK 54,1 mill. knyttet til salg og avvikling av virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB, samt kostnadskorreksjoner i prosjektporteføljen innen Elektrovirksomheten på NOK 40,0 mill. I løpet av høsten 2015 ble konsernets gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger i Norge konvertert til innskuddspensjon. Endringen ga en positiv engangseffekt på driftsresultatet på NOK 26,5 mill. I tillegg kommer en positiv resultateffekt på NOK 8,0 fra badwill knyttet til oppkjøp av virksomhet.

Netto finanskostnader eksklusive verdiendringer på finansielle instrumenter var NOK 57,0 mill i 2016 mot NOK 61,9 mill året før. Samlet lånekostnad økte noe ved refinansieringen som ble gjennomført i juni 2016, men lavere netto rentebærende gjeld gjennom hele året gjør at netto finanskostnader likevel ble redusert.

Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring av valutakurser, renter og kraftpriser. Netto, ikke kontante poster knyttet til dette utgjorde NOK 14,5 mill (5,6). Hovedårsaken er en positiv utvikling i markedsverdien for kraftsikringene. Fallende rentenivåer økte den allerede negative markedsverdien for rentesikringene noe, mens valutasikringene var tilnærmet uendret fra året før. 

Timber

årsberetning timber tabell 1 N

Aktivitetsnivået innen divisjon Timbers hovedmarkeder var tilfredsstillende i 2016 og fulgte de normale sesongmessige variasjonene gjennom året. Etterspørselen etter divisjonens produkter var også god. Korrigert for at virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB fra og med 31. desember 2015 ikke lenger inngår i konsernet, var leveransevolumene i 2016 noe høyere enn året før. Gjennomsnittsprisene for ferdigvarer, uten korreksjon for markedsmiks, var i sum noe høyere i 2016 enn året før.

Det meste av eksporten skjer fra divisjonens svenske enheter, og hoveddelen skjer med oppgjør i EUR. For 2016 sett under ett har EUR vært marginalt sterkere mot SEK enn i 2015. Samtidig svekket GBP, konsernets nest største eksportvaluta, seg betydelig etter BREXIT-avstemmingen. Valutasikringer og økte priser målt i GBP bidro imidlertid til å begrense den negative påvirkningen på marginene.

Råstofftilgangen var god i første halvdel av 2016, mens det i andre halvår var en noe varierende tilgang på gran i Norge. Situasjonen bedret seg mot slutten av året. Ved årsskiftet var tømmerlagrene på nivåer som gir et tilfredsstillende grunnlag for det planlagte produksjonsnivået utover vinteren. Prisnivåene for sagtømmer har i 2016 i sum vært noe høyere enn året før i Norge og noe lavere i Sverige. Avsetningen av flis- og fiberprodukter var god gjennom hele året, til priser på nivå eller noe over 2015.

På grunn av prisutviklingen er resultatet for 2016 belastet med en prisjustering på beholdninger på totalt NOK 1,6 mill. Tilsvarende prisjustering i 2015 utgjorde minus NOK 23,0 mill.

Resultatet for 2016 er belastet med en nedskrivning på NOK 16,5 mill som følge av besluttet omstrukturering og endring av driftskonsept ved Moelven Tom Heurlin AB før selskapet overføres til divisjon Wood fra og med første kvartal 2017.

Driftsresultatet for 2015 er belastet med nedskrivninger og tap ved salg av anleggsmidler på til sammen NOK 54,1 mill knyttet til salget av virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB. Videre ga konverteringen av de gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge til innskuddspensjon en positiv engangseffekt på driftsresultatet på NOK 2,1 mill i 2015.

Flere enheter har i løpet av 2016 økt sin effektivitet gjennom det pågående forbedringsarbeidet. Det er likevel fortsatt enheter med utilfredsstillende resultater, og forbedringsarbeidet fortsetter med høy intensitet for å bringe samtlige enheter opp på et målsatt lønnsomhetsnivå.

Wood

årsberetning Driftsinntekter og resultater wood tabell 2 N

Wood-divisjonen omsetter hovedsakelig sine produkter innen byggevarehandelen i Skandinavia. Etterspørselen i 2016 var, med unntak av Sør-Vestlandet i Norge, tilfredsstillende. Økningen i driftsinntekter sammenlignet med året før skyldes hovedsakelig økte volumer i Norge og Sverige. Prisnivåene for divisjonen sett under ett økte svakt sammenlignet med året før.

Salget av kundetilpassede produkter som for eksempel overflatebehandlede eller lengdetilpassede produkter er stadig økende. Igangsetting og bygging av nye boliger er på et høyt nivå i begge land. I Sverige har imidlertid aktiviteten innen ROT (rehabilitering, ombygging og tilbygg) falt noe etter at skattereglene om ROT-avdrag ble endret.

Resultatet for 2016 er til en viss grad preget av at igangkjøring etter nyinvesteringer ved enkelte enheter har gitt lavere produksjon enn optimalt. I tillegg finnes det fortsatt enheter som ikke leverer en tilfredsstillende inntjening. Forbedringsarbeidet for å bringe disse opp på målsatt lønnsomhetsnivå fortsetter med høy prioritet.

Den 21. november 2016 kjøpte Moelven virksomheten og eiendelene til DLH Sverige AB. Overtakelsen gikk som planlagt, og ga allerede innen utgangen av året positive effekter innen plate-segmentet.

De rene høvleriene innen Wood benytter industritre som råstoff, og råstoffkostnaden for disse enhetene følger dermed samme utvikling som ferdigvareprisene for sagbrukene innen Timber. Sammenlignet med fjoråret har råstoffkostnaden for disse enhetene økt noe. Tilgangen på sagtømmer til divisjonens tømmerforbrukende enheter var tilfredsstillende i første halvdel av 2016, mens det i andre halvår var en noe varierende tilgang på gran i Norge. Situasjonen bedret seg mot slutten av året. Ved årsskiftet var tømmerlagrene på nivåer som gir et tilfredsstillende grunnlag for det planlagte produksjonsnivået utover vinteren. Prisnivåene for sagtømmer har i 2016 i sum vært noe høyere enn året før i Norge og noe lavere i Sverige. Avsetningen av flis- og fiberprodukter var god gjennom hele året, til priser på nivå eller noe over 2015.

På grunn av prisutviklingen er resultatet for 2016 godskrevet med en prisjustering på beholdninger på totalt NOK 10,6 mill. Tilsvarende prisjustering i 2015 utgjorde minus NOK 22,6 mill.

Konverteringen av de gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge til innskuddspensjon ga en positiv engangseffekt på driftsresultatet på NOK 4,6 mill i 2015. 

Byggsystemer

årsberetning Driftsinntekter og resultater byggsytemer tabell 3 N

Økningen i driftsinntekter sammenlignet med 2015 skyldes økt aktivitetsnivå innen Byggmoduler i Sverige samt kjøpet av Moelven Byggmodul Hjellum AS i fjerde kvartal 2015. Ordrereserven for divisjonen samlet er fortsatt godt og bredt sammensatt. Ved årsskiftet var den samlede ordrereserven NOK 68 millioner lavere enn året før. Ordrereserven for elektrovirksomheten som ble overført til Øvrige i andre kvartal 2016 utgjorde NOK 85 millioner ved utgangen av 2015.

Etter en gjennomgang av den samlede prosjektporteføljen er det avdekket at verdisettelsen i foreløpig årsregnskap var for høy. Basert på en nøktern vurdering av porteføljen er det i årsregnskapet gjennomført en nedskrivning på totalt NOK 40 millioner.
Konverteringen av de gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge til innskuddspensjon ga en positiv engangseffekt på driftsresultatet på NOK 17,2 mill. i 2015. I 2015 ble det også gjort en nedvurdering av prosjektporteføljen bestående av enkeltprosjekter med kontraktsverdi over NOK 30 millioner. Nedvurderingen medførte en belastning av resultatet med NOK 40 mill. for året samlet.

Markedsaktiviteten og etterspørselen etter limtre i Sverige var god i 2016. Totalt sett var både produksjon og anvendelse av limtre i Sverige på et rekordhøyt nivå. Prisene var likevel under press som følge av at flere aktører rettet sine volumer mot hjemmemarkedet fremfor eksportmarkene som tidligere. For Moelven Töreboda AB ga internt forbedringsarbeid og økte volumer en mer effektiv utnyttelse av fabrikken, og resultatet ble vesentlig forbedret sammenlignet med 2015. Limtrevirksomheten i Norge hadde også en god etterspørsel etter sine produkter. Økte kostnader for enkelte innsatsfaktorer medførte imidlertid en reduksjon i inntjeningen. Sett under ett, leverte limtrevirksomheten et resultat i 2016 som var bedre enn året før.

Bygginnredningsvirksomheten hadde et lavere aktivitetsnivå på norsk side sammenlignet med året før, hovedsakelig på grunn av markedsutviklingen på Sør- og Sørvest-landet. Den reduserte etterspørselen har også medført sterkt prispress. Bemanningen på norsk side er derfor redusert og tilpasset den aktuelle markedssituasjonen. For den svenske delen av virksomheten var markedssituasjonen, spesielt i og omkring storbyene Stockholm, Göteborg og Malmö, meget god gjennom hele 2016 både innen nybygg og ROT. Samlet sett hadde bygginnredningsvirksomheten en betydelig nedgang i inntjeningen sammenlignet med året før, men kapasitetstilpasninger bidrar til å opprettholde positive resultater og kontantstrøm.

Byggmodulvirksomheten i Sverige hadde meget god etterspørsel i alle markedssegmenter gjennom hele året, og økte sitt aktivitetsnivå betydelig i 2016. Som følge av dette fikk 133 tidligere innleide personer fast ansettelse i løpet av året. Prisutviklingen har vært positiv, men høykonjunkturen har også medført et økende kostnadsnivå. Effektivitetsforbedrende tiltak har derfor høy prioritet. I løpet av 2016 har det blitt iverksatt to betydelige investeringsprosjekter. Ved anlegget i Kil, hvor det produseres bygg- og anleggsmoduler, pågår det en ombygging som vil øke kapasiteten med 15 prosent. Ved anlegget i Säffle, hvor det produseres moduler til boligformål og til utleieformål, pågår det et utviklingsprosjekt med en kostnadsramme på SEK 72 millioner som skal være ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2017. Investeringen, som blant annet innebærer en betydelig grad av robotisering, vil ved siden av å øke den samlede kapasiteten ved fabrikken med 50 prosent, gi mer rasjonelle produksjonsløsninger og forbedrede HMS-forhold. 

Også i Norge har det vært god etterspørsel etter moduler innen boligsegmentet. Mot slutten av året bedret etterspørselen seg også innen øvrige markedssegmenter, men situasjonen var ved årsskiftet fortsatt ikke helt tilfredsstillende for boligrigger. Dette markedet er til en viss grad preget av et overskudd av brukte rigger i markedet. På grunn av den høye etterspørselen i Sverige har ledig kapasitet ved anleggene i Norge blitt benyttet til å produsere moduler for det svenske markedet.

I andre kvartal 2016 ble Elektrovirksomheten delt i to selskaper. Virksomheten med satsningsområdene serviceoppdrag og mindre prosjekter ble overført til området Øvrige i selskapet Moelven Elektro AS, og senere solgt til Bravida Norge AS i fjerde kvartal. Den gjenværende elektrovirksomheten innen Byggsystemdivisjonen, Moelven Elprosjekt AS, har fokusert på å ferdigstille prosjekter. Ved årsskiftet var alle prosjekter sluttført på byggeplass, men det gjenstår å få avklart sluttoppgjøret knyttet til enkelte prosjekter.

Øvrige virksomheter

årsberetning øvrige tabell 4 E

Foruten denne reorganiseringen og det påfølgende salget av virksomhet, skyldes variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport av dette. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Moelven Elektro AS, som inngikk i området Øvrige fra andre kvartal 2016, ble solgt til Bravida Norge AS per 1. desember 2016. På salgstidspunktet hadde Moelven Elektro AS totalt 162 ansatte.

Resultatet for 2015 inkluderer et positivt netto resultat på NOK 8,0 mill fra badwill knyttet til oppkjøp. I tillegg kommer en positiv engangseffekt på NOK 3,5 mill fra konverteringen av de gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge til innskuddspensjon.

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av 2016 er det gjennomført investeringer på totalt NOK 275,2 mill (215,8). Det har i enda større grad enn tidligere blitt igangsatt investeringsprosjekter av strategisk karakter. For å realisere forbedringen av konsernets lønnsomhet som er beskrevet i strategiplanen vil andelen strategiske investeringer øke ytterligere i 2017. Avskrivningene i 2016 var NOK 290,1 mill (291,2). I tillegg ble det gjennomført nedskrivninger på anleggsmidler med NOK 16,5 mill (47,9). Nedskrivning i 2016 knytter seg til omstrukturering av Moelven Tom Heurlin AB, mens det for 2015 gjaldt Moelven Nössemark Trä AB. Ved utgangen av året var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 4 766,8 mill (4 778,1).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet var NOK 421,5 mill (584,6). Bedret underliggende lønnsomhet har isolert sett gitt bedret kontantstrøm, men variasjoner i arbeidskapitalen medførte at samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble svekket. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var minus NOK 179,1 mill (100,7). Endringen skyldes normale svingninger i varelager, kundefordringer og annen kortsiktig gjeld. Netto rentebærende gjeld var NOK 1 026,9 (1 110,4) ved utgangen av året. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 22,3 mill (31,5). Likviditetsreserve inkludert kortsiktige trekkrettigheter var NOK 874,7 mill (631,0). Medio juni ble det inngått en avtale om en ny langsiktig lånefasilitet som erstattet de tidligere fasilitetene med forfall i henholdsvis september 2016 og juni 2017. Den nye avtalen sikrer konsernet en tilfredsstillende finansiell fleksibilitet frem til juni 2019. Gjeldende krav til egenkapitalandel ble videreført i den nye avtalen, mens kravet til maksimal gearing er noe skjerpet. Nivåene for misligholdsklausulene ligger innenfor både historiske og målsatte nivåer for de aktuelle nøkkeltallene.

På samme måte som for den tidligere hovedfinansieringen, reguleres tilgjengelig låneramme etter den nye avtalen i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av året var NOK 1 813,4 mill (1 756,9) som tilsvarer NOK 13,95 (13,48) per aksje.

Utdelingen av utbytte for 2015 med totalt NOK 58,3 mill ble besluttet og gjennomført i tredje kvartal 2016. Egenkapitalandelen ved utgangen av året var 38,0 prosent (36,8). Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. For året samlet har valutakurssvingninger medført en endring i egenkapitalen på minus NOK 67,4 mill (pluss 61,3). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen. Egenkapitalandelen i prosent er derfor mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Risiko

Konsernets resultat og balanse påvirkes av flere eksterne faktorer som i liten eller ingen grad kan påvirkes av Moelven.

På noen av de risikoområdene som påvirker konsernet, finnes det fungerende finansmarkeder hvor risikoen for svingninger kan avhjelpes. Dette gjelder for eksempel renter, valutaer og elektrisk kraft. Konsernets finansielle policy er basert på at det er den industrielle virksomheten fremfor finanstransaksjoner som skal skape de nødvendige forutsetningene for lønnsomhet. Hovedmålet i retningslinjene for bruk av finansielle instrumenter, er å redusere kurssvingninger og skape økt forutsigbarhet. På andre områder som råstoff, ferdigvarer og prosjekt må det benyttes andre metoder for sikring. I den grad det er mulig, benyttes for eksempel fastpriskontrakter eller indeksreguleringer. Konsernets sammensetning av enheter som retter seg mot forskjellige hovedmarkeder fungerer også risikoreduserende. Hovedmarkedene påvirkes sjelden på samme tid i en konjunktursyklus, samtidig som stordriftsfordeler kan utnyttes på kostnadssiden. 

Priser på ferdigvarer

Moelven-konsernets enheter opererer i markeder med fri konkurranse og mange aktører. Prisdannelsen skjer derfor fritt på markedet og vil ved uendrede volumer påvirke konsernet slik sensitivitetstabellen viser.

Priser på sagtømmer

Årlig benytter Moelven-konsernets enheter omkring 4,3 millioner faste kubikkmeter sagtømmer av gran og furu i sin produksjon. Total verdi er cirka NOK 2 500 mill, inkludert transportkostnader. Gran og furu står for tilnærmet like deler av tømmerråvarene. Moelven eier ikke egen skog, men kjøper alt tømmer fra eksterne leverandører. Disse leverandørene er på sin side avhengig av fungerende markeder innenfor akseptable transportavstander, samt tilfredsstillende prisnivåer for både sagtømmer og massevirke. 

Det er både en prisrisiko og en volumrisiko i forbindelse med dette. Konsernet fokuserer derfor på å inngå prisavtaler som i størst mulig grad lar tømmerprisen korrelere med forventede endringer i ferdigvareprisene.

Priser på flis og biomasse

Prisene på celluloseflis og biomasse, som kommer fra sag- og høvleriproduksjonen i Timber og Wood, er av stor betydning for konsernets inntekter. Selv om det arbeides kontinuerlig for å bedre råstoffutnyttelsen, blir bare rundt halvparten av tømmerstokken til industritre etter at den har passert gjennom et sagbruk. Den resterende halvparten er celluloseflis og sagspon samt diverse tørrfraksjoner. En del av dette benyttes i egen energiproduksjon, mens det øvrige omsettes til sponplate-, bioenergi- og papirindustrien. Siden en endring av fortjenestemarginen for disse produktene har direkte innvirkning på konsernets resultat, er avstand til kundene og tilgang på effektive logistikkløsninger for vei- eller jernbanetransport av stor betydning. 

Strømpriser

Prisene på elektrisk kraft er en annen viktig faktor som påvirker konsernets lønnsomhet. Via konsernets strømleverandører kjøpes det årlig inn ca. 210 GWh elektrisk kraft på kraftbørsen Nasdaq OMX Commodities.

I henhold til konsernets finanspolicy skal behovet for elektrisk kraft sikres mot prissvingninger for å sikre stabilitet og forutsigbarhet. Forventet kraftbehov prissikres innenfor gitte maksimums- og minimumsrammer gjennom handel med terminkontrakter på Nasdaq OMX Commodities med en sikringshorisont på maksimalt fem år. 

Renterisiko

Konsernets netto rentebærende gjeld gir grunnlag for renterisiko. Hoveddelen av gjelden er i svenske kroner, og det er derfor rentenivået i Sverige som er viktigst for utviklingen av konsernets rentekostnad. Konsernselskapene skal finansieres med lån fra morselskapet. Alle eksterne låneopptak gjøres av morselskapet, som også foretar rentesikring i henhold til finanspolicyen. Sikringsinstrumenter som kan benyttes er ordinære renteswapper, FRAer og sammensatte swapper av typer som normalt benyttes til slike formål. Som mål på omfanget at rentesikringen benyttes durasjon beregnet samlet for utestående gjeld og sikringsforretninger. Samlet durasjon skal være minimum tolv md og maksimum 60 md. Det skal ikke inngås rentesikringsavtaler med en løpetid på mer enn ti år.

Valutarisiko

Om lag 15 prosent av konsernets driftsinntekter kommer fra markeder utenfor Skandinavia og medfører valutakursrisiko.

Det er i tillegg en betydelig handel konserninternt og –eksternt med både råstoff og ferdigvarer mellom Sverige og Norge. De viktigste valutakryssene er EURSEK,GBPSEK, SEKNOK og EURNOK. Moelven benytter valutaterminer for å motvirke større kontantstrømsvingninger som følge av variasjoner i valutakursene. På grunn av de sikringsstrategiene som er valgt, må endringene være varige for at de skal få full effekt for konsernets lønnsomhet. I sikringsperioden kan det gjøres operative tilpasninger som kompenserer for de eksterne endringene. Av konsernets totale balanse er rundt halvparten knyttet til virksomhet i Sverige. Balansetallene vil derfor påvirkes av kursforholdet mellom svenske og norske kroner. Egenkapitalen er delvis sikret mot dette ved at aksjeinvesteringen i de fleste av konsernets svenske datterselskaper er finansiert i svenske kroner. Sum egenkapital som er eksponert for valutarisiko, utgjorde ved utgangen av 2016 SEK 804,9 millioner (701,0). 

Kredittrisiko

Det er konsernets policy at kredittsalg over en viss størrelse skal sikres enten i form av garantier eller kredittforsikring. I praksis er kredittforsikring mest brukt. Det finnes interne retningslinjer og oppfølgingsrutiner for usikret salg, som kun forekommer når annen sikring ikke er mulig.

Likviditetsrisiko

Konsernets fremmedkapitalfinansiering består av en langsiktig trekkfasilitet med en totalramme fordelt på NOK 850 mill og SEK 750 mill. Forfall er i juni 2019, men med mulighet til forlengelse med et år om gangen frem til 2021.

Låneavtalen inneholder alminnelige misligholdsklausuler med hensyn til utbytteutdeling, egenkapitalandel, netto egenkapitalverdi og gjeldsgrad. Per 31. desember 2016 var konsernets nøkkeltall bedre enn nivåene hvor misligholdsklausulene brytes. I tillegg til de langsiktige trekkfasilitetene har konsernet i sine banksystemer også kredittrammer på til sammen ca. NOK 312 mill som fornyes årlig.

Risiko for skader og produksjonsavbrudd

Konsernet har en policy for industriforsikringer som er sentralstyrt og som følges av alle selskapene. Policyen gir retningslinjer for forsikringsdekninger, forebyggende tiltak, risikokartlegging og utarbeidelse av kontinuitetsplaner. Kontinuitetsplanene er et sentralt planverk når en eventuell brann/skade inntrer. Planene ivaretar den umiddelbare innsatsen, katastrofehåndteringen og evnen til fortsatte leveranser til kundene. Konsernet er gjennom sin industriforsikring forsikret mot økonomiske tap som overstiger NOK 3 mill per enkelttilfelle.

Risiko for omdømmetap

Moelven legger stor vekt på å opprettholde et godt omdømme. Dette måles regelmessig gjennom en merkevareundersøkelse som gjennomføres av eksterne samarbeidspartnere. Det finnes en økonomisk risiko knyttet til tap av omdømme for Moelven. Omdømmerisikoen er ikke kvantifisert. Åpenhet preger konsernets måte å forholde seg til samfunn og medier på, og til medarbeiderne i konsernet. I samsvar med Moelvens merkevareplattform gjelder dette uansett om det handler om positive eller negative forhold for Moelven.

Risiko for miljøkostnader

Moelven-konsernets virksomheter følger gjeldende lover og regler med hensyn til påvirkning av det ytre miljøet. Konsernet har gjort avsetninger i regnskapet for alle kjente forpliktelser i forbindelse med miljøvern. Formålet med konsernets miljøpolicy er å minimere risikoen for negativ påvirkning av det ytre miljø og dermed også risikoen for miljøkostnader.

årsberetning Risiko Sensitivitetsanalyse N

Ansatte, helse, miljø og sikkerhet

For en detaljert beskrivelse av HMS-området, vises det til styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Påvirkning på det ytre miljøet

For en detaljert beskrivelse av hvordan konsernets virksomhet påvirker det ytre miljøet, vises det til styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Innovasjon

Moelvens innovasjonssatsning er å drive utvikling og innovasjon knyttet til konkret anvendelse av et produkt eller i en produksjonsprosess. Ansvaret for innovasjon ligger hos konsernledelsen.

Innovasjonsprosessene foregår som regel på det enkelte virksomhetsområdet, hvor også kompetansen er størst. Der det er større deler av Moelven som driver fram og har nytte av et innovasjonsområde, skjer dette i felles prosjekter. Konsernet skal legge forholdene til rette for innovasjon og tilføre ressurser, støtte og koordinering. I hovedsak drives forskning og utvikling i Moelven på prosjektnivå, relatert til kommersiell drift.

Sentrale aktører i verdikjeden skog-industri-bygg signerte 13. februar 2017 en avtale der formålet er å utvikle Innlands-regionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging med tre. Den nyetablerte klyngen kaller seg Norwegian Wood Cluster . Aktørene i klyngen er Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Statskog SF og NTNU. Aktørene har pekt ut sentrale satsningsområder for samarbeidet. Det ene er å øke graden av industrialisering i hele verdikjeden, det andre er å øke innovasjonsevnen og det tredje er økt kompetanse. Klyngen vil også fokusere på å bygge omdømmet til en næring som er tradisjonell – men som er i en voldsom utvikling.

Produktinnovasjon

For byggmodulselskapene har utviklingen av kostnadseffektive og markedstilpassede konsepter for modulbaserte bygg i flere etasjer vært en forutsetning for virksomheten slik den fremstår i dag. Det funksjonelle og estetiske er under stadig endring i takt med teknologisk utvikling og markedstrender. For å beholde markedsposisjonen i nåværende markeder samt å vokse videre i andre segmenter, er satsning på innovasjon og utvikling av nye løsninger sentralt. Det nyutviklede boligkonseptet i Norge med tilhørende spesialisering av prosessene er et godt eksempel på dette.

Bygginnredningsselskapene retter seg mot et marked hvor markedstrendene endrer seg raskt. Produktutvikling og innovasjon er derfor en høyt prioritert og kontinuerlig prosess. Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger, og har både i egen regi og i samarbeid med kunder gjennomført flere store innovasjonsprosjekter de senere årene. Utviklingen av knutepunktsteknologien er grunnlaget for limtrebruer og haller med store spenn, og bygg i flere etasjer. Eksempler på det siste er «Treet» i Bergen på 14 etasjer og det prosjekterte «Mjøstårnet» i Brumunddal som skal bli på 18 etasjer.

«Mjøstårnet» - Verdens høyeste trehus, prosjektert ferdigstilt i 2019. Moelven Limtre AS skal levere og montere alle trekonstruksjonene i perioden fra september 2017 til april 2018. Illustrasjon: Voll Arkitekter

I Moelven Wood er produktutvikling av stor betydning for at produkttilbudet både skal kunne følge de skiftende markedstrendene, og at produktene skal tilfredsstille de kvalitets- og funksjonalitetskrav som stilles.

Målsettingen er å kunne tilby kundene markedets beste, bredeste og mest moderne produktsortiment i tre. Innovasjonsarbeidet er delt i to hovedretninger. Den ene tar sikte på å utvikle moderne produkter som bidrar til å skape inspirasjon og nye trender hos sluttbruker. Den andre hovedretningen har som målsetting å forenkle arbeidet med produktene på byggeplass. Eksempler på slike løsninger er ferdigbehandlet innvendig panel med skjult spikring, ulike golvløsninger, plateprodukter med redusert bredde for å gjøre håndtering enklere, ferdig kappede lengder osv.

Prosessinnovasjon

For prosjektdelen av limtrevirksomheten, er bruk av nyutviklet teknologi til bearbeiding av enkeltelementer i de bærende konstruksjonene en forutsetning for å kunne levere kompliserte systemer med høy kvalitet. For den delen av limtre som retter seg mot byggevarehandelen og for videreforedlingsenhetene i Wood, er logistikksystemene av stor betydning for at kostnader og miljøpåvirkning fra transport skal reduseres, og for at kundenes tilgang til et bredt produktsortiment med korte leveringstider skal kunne sikres. Det pågår derfor et kontinuerlig innovasjonsarbeid for å optimalisere logistikksystemene.

For de tømmerforbrukende enhetene i Timber og Wood er det i første rekke optimalisering av produksjonsprosessene som står sentralt. Målsettingen er å ivareta verdiene som ligger i råstoffet. Bruk av røntgenfotografering, kamerasortering, og maskinell styrkesortering er verktøy som bidrar til dette. Bruk av moderne informasjonsteknologi gir nye muligheter også innenfor tremekanisk industri. I 2016 ble det startet et investeringsprosjekt ved Moelven Valåsen AB, hvor digitalisering er et sentralt område. På IT-siden er hovedmålet å bidra til optimering av verdiskapingen ved anlegget gjennom å koble sammen informasjonsstrømmer og etablere en infrastruktur innen IT som er i stand til å håndtere «Big Data». Prosjektet er ett av åtte innovasjonsprosjekter innen svensk industri som er innvilget tilskudd fra statlige Vinnova etter utlysningen «Den smarta digitala fabriken».

For modul- og innredningsvirksomheten er utvikling og videreutvikling av tekniske løsninger for produksjon, sammenkobling av tekniske installasjoner og montering på byggeplass vært viktig for å kunne drive lønnsom industriell produksjon av modulbaserte byggeløsninger, og kunne utnytte konkurransefortrinnet som ligger i rask ferdigstilling på byggeplass.

I forbindelse med ombyggingen av produksjonsanlegget til Moelven Byggmodul AB i Säffle, ble det i samarbeid med lokale leverandører utviklet ny og forbedret produksjonsutrustning. Utnyttelse av robotiseringsteknologi, har foruten kapasitets- og effektivitetsforbedringer muliggjort store forbedringer innen HMS og logistikk. Prosjektet vil ferdigstilles i løpet av andre kvartal 2017. Etter ferdigstillelse vil anlegget benyttes som mal for fremtidige tilsvarende investeringsprosjekter ved andre anlegg.

Robotisert produksjonslinje for veggelementer ved Moelven Byggmodul AB i Säffle. Bruk av roboter gir også HMS-forbedringer gjennom blant annet redusert risiko for skader og bedre inneklima på grunn av bruk av kraftigere avsug og luftfukting. Foto: Lars Hartman

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse i Moelven-konsernet tar utgangspunkt i den gjeldende norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2014. Styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring i henhold til Regnskapslovens § 3-3b er innarbeidet i beretningen om eierstyring og selskapsledelse. For ytterligere informasjon om styret og ledende ansatte vises det til note 28.

Anvendelse av årets resultat

Styrets utbyttepolitikk har som utgangspunkt at Moelvens aksjonærer skal få en forutsigbar og tilfredsstillende kontantavkastning på sin aksjeinvestering. Utbyttepolitikken gir føringer for hvor mye av overskuddet, eller eventuelt fri egenkapital i år med underskudd, som skal deles ut som utbytte. Konsernets årsresultat for 2016 var NOK 179,1 mill (117,0). Egenkapitalandelen var 38,0 prosent (36,8). Konsernet har tilstrekkelig egenkapital til å kunne dele ut utbytte i henhold til gjeldende utbyttepolicy. Basert på resultatet for 2016 og hensyntatt de normale sesongvariasjonene i konsernets kapitalbinding og egenkapitalandel foreslår styret overfor Generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på NOK 0,48 per aksje. Total utgjør dette NOK 62 179 816.

Morselskapet Moelven Industrier ASA, som deler ut utbytte for konsernet, hadde i 2016 et årsresultat på NOK 35,5 mill etter mottatte konsernbidrag og aksjeutbytte fra datterselskapene. Avsetning til utbytteutdeling som ikke dekkes av årsresultatet, foreslås dekket gjennom overføring fra annen egenkapital. Selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital og likviditet til utbytteutdelingen på tilpasset tidspunkt for utbyttebeslutning.

Hendelser etter balansedagen

Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som påvirker det avlagte regnskapet.
 

Forutsetning om fortsatt drift

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter styret at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra fortsatt drift, er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Fremtidsutsikter

I Norge viser fastlandsøkonomien vekst og aktivitetsnedgangen innen oljesektoren har avtatt i styrke. I Sverige justeres aktivitetsforventningene noe ned etter en periode med meget høy aktivitet. Europa for øvrig fortsetter med en marginal positiv veksttakt. I USA er økonomien fortsatt i bedring . Veksttakten i Kina er fortsatt svakt avtagende mens det er tegn til høyere aktivitet i Asia for øvrig. Midtøsten og Nord-Afrika er fortsatt preget av uro og offentlige reguleringer som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt.

Valutasituasjonen bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt for konsernets svenske selskaper i markeder hvor handelen skjer i EUR eller USD. Også inn i det norske markedet har svenske enheter fått betydelig sterkere konkurransekraft. Valutasikringene i GBP som var gjort på kursnivåer fra før Brexit-avstemmingen er nå realisert, men prisene i GBP har økt og kompenserer dermed for deler av marginbortfallet som følge av valutasvingningene.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med foregående år, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene, med unntak av Sør-Vestlandet, ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort og aktiviteten i nybyggmarkedet er høy. Også innen ROT-markedet er det fortsatt et godt aktivitetsnivå, selv om endringene i ROT-fradraget har dempet aktiviteten noe. Det forventes ingen større endringer i markedene, og i sum forventes det svenske markedet også å ligge på samme nivå som i 2016. Tømmerlagrene og tilgangen på tømmer ved inngangen til 2017 er tilfredsstillende med hensyn på de produksjonsplaner som foreligger.

For limtre forventes den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner å fortsette.

I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler og aldershjem.

Markedet for systeminnredninger er sterkt i Sverige, først og fremst i geografien knyttet til Stockholm, Gøteborg og Malmø. Etter en periode med vikende norske nybyggmarked er det tegn til bedring, men det er fortsatt prispress. I både Norge og Sverige forventes fortsatt god aktivitet innen rehabilitering, ombygging og tilbygg.

For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. I sum forventes resultatet for 2017 å bli noe bedre enn i 2016. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursykel. Styret anser at konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet.

Fortsett til Årsregnskap